вексель

вексель
-я, ч.
Борговий документ установленого законом зразка про обов'язкову сплату боржником певної суми грошей у вказаний строк.
••

Авальо́ваний ве́ксель — вексель із банківською гарантією.

Ава́нсовий ве́ксель — вексель для авансування майбутніх робіт, поставок товарів, надання послуг і т. ін. в разі отримання комерційного кредиту.

Акцепто́ваний ве́ксель — вексель зі згодою платника на його оплату.

Антиінфляці́йний ве́ксель — вексель, за яким банк-видавач гарантує тримачеві векселя перевищення рівня доходу за ним над рівнем інфляції.

Ба́нківський ве́ксель — вексель, який засвідчує безперечне право його власника отримати і безумовне зобов'язання векселедаця сплатити у домовлений строк певну суму особі, яка дала гроші в кредит банкові.

Безумо́вний ве́ксель — вексель, який належить оплатити готівкою за пред'явлення.

Бла́нковий ве́ксель — підписаний векселедавцем вексель, бланк якого не заповнений повністю текстом вексельного зобов'язання.

Бодмере́йний ве́ксель — вексель під заставу судна чи вантажу.

Бро́нзовий ве́ксель — вексель, який не має товарного покриття і ніякої цінності.

Валю́тний ве́ксель — вексель, який гарантує сплату зазначеної в ньому суми в іноземній валюті.

Ве́ксель без індосаме́нта — вексель без передаточного напису на звороті.

Ве́ксель боржника́ (траса́та) — переказний вексель, в якому боржник виступає векселетримачем.

Ве́ксель держа́вної скарбни́ці — основний різновид короткострокових зобов'язань держави.

Ве́ксель до оде́ржання — вексель, за яким належить отримати гроші.

Ве́ксель до опла́ти — сума заборгованості по акцептованим торговим векселям, що підлягають оплаті в призначені строки.

Ве́ксель індосаме́нт — письмове боргове зобов'язання, що дає власнику векселя право вимагати сплати зазначеної суми грошей до визначеного терміну.

Ве́ксель на інка́со — вексель, в якому передбачена процедура розрахунків за ним.

Ве́ксель ре́кто — вексель, у якому зазначено, що кошти за ним може отримати лише ремітент.

Ве́ксель те́рції — третій екземпляр переказного векселя, який дає його власнику безперечне право вимагати з боржника сплати позначеної на векселі грошової суми.

Взає́мний ве́ксель — вексель, який не має відповідного забезпечення і використовується підприємцями чи будь-якими особами, що домовилися надати один одному вексель, щоб під час обміну останнього одержати гроші готівкою.

Вну́трішній ве́ксель — вексель, за яким місце, де його складено, і місце платежу знаходяться в тій самій країні, що й сам вексель.

Гаранті́йний ве́ксель — вексель, що його видано для забезпечення (гарантії) комерційної угоди без наміру векселетримача одержати від векселедавця вказану у векселі суму.

Депоно́ваний ве́ксель — вексель для забезпечення кредиту.

Диско́нтний ве́ксель — вексель, який реалізується за ціною, нижчою від номінальної, а погашається за номіналом.

Документо́ваний ве́ксель — вексель, який супроводжується товарно-розпорядчими документами, на підставі яких його складено.

Доміцільо́ваний ве́ксель — вексель, на якому позначено місце платежу інше від місця проживання векселедавця.

Жиранто́ваний ве́ксель — вексель із передавальним написом.

Зворо́тний ве́ксель — переказний вексель, що його виставляє особа, яка заявляє регресну вимогу за іншим, уже опротестованим векселем.

Зустрі́чні ве́кселі — векселі, за якими дві особи виступають одна відносно іншої як кредитор і позичальник.

Іменни́й ве́ксель — вексель без права передачі його іншій особі.

Інозе́мний ве́ксель — вексель, який характеризується тим, що він виданий або за кордоном, або підлягає акцепту і (або) оплаті за кордоном.

Комерці́йний ве́ксель — вексель під заставу товарів.

Комісі́йний ве́ксель — вексель, прийнятий від власника для інкасо.

Коро́ткий ве́ксель — вексель, що його оплачують за пред'явлення або в короткий (не більше 10 днів) строк.

Короткотерміно́вий ве́ксель — вексель, який належить оплатити за вимогою або протягом дуже короткого періоду часу.

Міжнаро́дний ве́ксель — вексель, за яким на території різних держав знаходяться: місце видачі та місце платежу, місце видачі та місцезнаходження платника.

Опротесто́ваний ве́ксель — вексель, відносно якого векселетримач нотаріально засвідчив відмову боржника від оплати цього векселя.

Переказни́й ве́ксель (тра́тта) — письмовий наказ однієї особи другій сплатити певну суму грошей третій особі.

Підтова́рний ве́ксель — вексель у формі зобов'язання відносно оплати партії товарів, що її поставлено на певних умовах.

Пред'явни́цький ве́ксель — вексель, який підлягає негайній оплаті після його пред'явлення.

Преюдиційо́ваний ве́ксель — протермінований неопротестований вексель.

Прива́тний ве́ксель — вексель, що його виписує приватна особа.

Пролонго́ваний ве́ксель — вексель, термін оплати якого продовжено за згодою його власника.

Скарбни́чий ве́ксель — вексель, що його випущено державою для покриття своїх витрат.

Терміно́вий ве́ксель — вексель з фіксованим терміном.

Това́рний ве́ксель — вексель, що його видано під оплату товару відповідно до торгового контракту.

Фіна́нсовий ве́ксель — вексель, що його видає одна банківська установа іншій для отримання грошей.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "вексель" в других словарях:

 • ВЕКСЕЛЬ — (bill) Краткосрочная ценная бумага со сроком до одного года. Казначейские векселя (Treasury bills) выпускаются правительством Великобритании; торговые векселя используются фирмами для получения более дешевого, чем банковский кредит,… …   Экономический словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — письменное долговое обязательство строго установленной фор мы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истече нии срока обязательства требовать от должника или акцептанта уплатыобозначенной на ВЕКСЕЛЕ денежной суммы. ВЕКСЕЛЬ… …   Финансовый словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — (нем. Wechsel обмен). Письменное обязательство уплатить известную сумму денег в определенный срок; пишется на узаконенной для сего бумаге, и самая эта бумага также наз. векселем. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов …   Словарь иностранных слов русского языка

 • вексель — (кредитный) билет, банкнота; тратта; заемное письмо, бумага, прима, рикамбио, рикамбо, дато, девиза, камбио, авизо, ретур, ретратта, обязательство, векселек, соло вексель, римеса, фильера, секунда, ависта Словарь русских синонимов. вексель см.… …   Словарь синонимов

 • Вексель — – долговая ценная бумага, письменное обязательство строго определенной формы. Лицо, выдавшее вексель, называется векселедателем. Владеющее векселем – векселедержателем. Векселя бывают простыми и переводными. По простому векселю векселедатель… …   Банковская энциклопедия

 • Вексель — документ, составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство; ценная бумага; разновидность кредитных денег. Различают вексель простой и переводный. Форма векселя, порядок его выставления,… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

 • Вексель — (bill of exchange) Безусловный приказ в письменной форме, адресованный одним лицом (трассантом) другому лицу (трассату), подписанный первым и требующий от трассата выплатить по предъявлении либо в установленный или подлежащий определению день… …   Словарь бизнес-терминов

 • ВЕКСЕЛЬ — ВЕКСЕЛЬ, векселя, мн. векселя, муж. (нем. Wechsel). Письменное обязательство в уплате денег определенному лицу в установленный срок (фин. торг.). Вексель сроком до такого то числа. Дать, выдать вексель. Учесть вексель. Опротестовать вексель.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Вексель — (от нем. Wechsel обмен; англ. note, bill) ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой В.) либо иного указанного в В. плательщика (переводной В.) выплатить по наступлении предусмотренного В. срока… …   Энциклопедия права

 • ВЕКСЕЛЬ — (нем. Wechsel, букв. обмен) вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы. Является безусловным и бесспорным долговым документом. В международной торговле и во внутреннем обороте развитых стран… …   Юридический словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — (немецкое Wechsel, буквально обмен), ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное, выраженное в письменной, строго установленной законом форме обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика… …   Современная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»